บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี31518
642020101การบัญชี/1 (บช.64/1 ) 31518
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม044
642070101การโรงแรม/1 (กร.64/1 ) 044
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ41418
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.64/1 ) 41418
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15217
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.64/1 ) 15217
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์44347
642010101ยานยนต์/1 (ชย.64/1 ) 16016
642010102ยานยนต์/2 (ชย.64/2 ) 15217
642010103ยานยนต์/3 (ชย.64/3 ) 13114
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์19827
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.64/1 ) 9413
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.64/2 ) 10414
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101020
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.64/1 ) 101020
ปวช.2การบัญชีการบัญชี01414
632020101การบัญชี/1 (บช.63/1 ) 01414
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม51116
632070101การโรงแรม/1 (กร.63/1 ) 51116
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7815
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.63/1 ) 7815
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง729
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.63/1 ) 729
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์47249
632010101ยานยนต์/1 (ชย.63/1 ) 11112
632010102ยานยนต์/2 (ชย.63/2 ) 18119
632010103ยานยนต์/3 (ชย.63/3 ) 18018
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12618
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.63/1 ) 12618
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ81422
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.63/1 ) 81422
ปวช.3การบัญชีการบัญชี12627
61220101การบัญชี/1 (บช.61/1 ) 033
622020101การบัญชี/1 (บช.62/1 ) 12324
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม088
622070101การโรงแรม/1 (กร.62/1 ) 088
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ103343
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.62/1 ) 62228
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.62/2 ) 41115
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง14014
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.61/1 ) 202
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.62/1 ) 12012
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์44448
60210101ยานยนต์/1 (ชย.60/1 ) 101
61210101ยานยนต์/1 (ชย.61/1 ) 202
622010101ยานยนต์/1 (ชย.62/1 ) 14115
622010102ยานยนต์/2 (ชย.62/2 ) 15015
622010103ยานยนต์/3 (ชย.62/3 ) 12315
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์246
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.62/1 ) 246
ปวส.1การบัญชีการบัญชี044
643020101การบัญชี/1 (บช.ส.64/1 ) 044
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14014
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.64/1 ) 12012
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.64/2 ) 202
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน358
643090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.64/2 ) 358
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม112
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.64/1 ) 112
ปวส.2การบัญชีการบัญชี077
633020101การบัญชี/1 (บช.ส.63/1 ) 077
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม033
62370102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (กร.ส.62/2 ) 011
633070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (กร.ส.63/1 ) 011
633070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (กร.ส.63/2 ) 011
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14014
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.63/1 ) 13013
633010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.63/2 ) 101
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน437
633090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.63/2 ) 437
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง303
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส.63/1 ) 303
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม819
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.63/1 ) 819
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.19556151
ปวช.28657143
ปวช.37175146
ปวส.1181028
ปวส.2291443
รวม299212511