บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี11920
672020101การบัญชี/1 (บช.67/1 ) 11920
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม145
672070101การโรงแรม/1 (กร.67/1 ) 145
ปวช.1ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า28634
672010401ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.67/1 ) 16218
672010402ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.67/2 ) 12416
ปวช.1ช่างยนต์ช่างยนต์59059
672010101ช่างยนต์/1 (ชย.67/1 ) 21021
672010102ช่างยนต์/2 (ชย.67/2 ) 20020
672010103ช่างยนต์/3 (ชย.67/3 ) 18018
ปวช.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล81927
672191001เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทธ.67/1 ) 81927
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ7512
672190101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.67/1 ) 7512
ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์437
672010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.67/1 ) 437
ปวช.2การบัญชีการบัญชี12021
662020101การบัญชี/1 (บช.66/1 ) 12021
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม257
662070101การโรงแรม/1 (กร.66/1 ) 257
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51217
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.66/1 ) 51217
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19625
662010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.66/1 ) 19625
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์40343
662010101ยานยนต์/1 (ชย.66/1 ) 15015
662010102ยานยนต์/2 (ชย.66/2 ) 12315
662010103ยานยนต์/3 (ชย.66/3 ) 13013
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์538
662010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.66/1 ) 538
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ5611
662090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.66/1 ) 5611
ปวช.3การบัญชีการบัญชี055
642020101การบัญชี/1 (บช.64/1 ) 011
652020101การบัญชี/1 (บช.65/1 ) 044
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม246
642070101การโรงแรม/1 (กร.64/1 ) 011
652070101การโรงแรม/1 (กร.65/1 ) 235
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51823
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.64/1 ) 011
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.65/1 ) 51722
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง16218
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.64/1 ) 101
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.65/1 ) 15217
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์41748
60210101ยานยนต์/1 (ชย.60/1 ) 101
61210101ยานยนต์/1 (ชย.61/1 ) 202
632010103ยานยนต์/3 (ชย.63/3 ) 101
642010101ยานยนต์/1 (ชย.64/1 ) 314
652010101ยานยนต์/1 (ชย.65/1 ) 13114
652010102ยานยนต์/2 (ชย.65/2 ) 11213
652010103ยานยนต์/3 (ชย.65/3 ) 10313
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์9110
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.63/1 ) 101
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.64/1 ) 202
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.65/1 ) 617
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10212
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.64/1 ) 101
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.65/1 ) 9211
ปวส.1การบัญชีการบัญชี167
673020101การบัญชี/1 (บช.ส.67/1 ) 033
673020102การบัญชี/2 (บช.ส.67/2 ) 134
ปวส.1การโรงแรมการโรงแรม022
673070101การโรงแรม/1 (กร.ส.67/1 ) 022
ปวส.1คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน459
673190501คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน/1 (คอ.ส.67/1 ) 347
673190502คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน/2 (คอ.ส.67/2 ) 112
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกล10010
673010101เทคนิคเครื่องกล/1 (ทย.ส.67/1 ) 707
673010102เทคนิคเครื่องกล/2 (ทย.ส.67/2 ) 303
ปวส.1เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์808
673010501เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ทอ.ส.67/1 ) 606
673010502เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ทอ.ส.67/2 ) 202
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้า909
673010401ไฟฟ้า/1 (ชฟ.ส.67/1 ) 808
673010402ไฟฟ้า/2 (ชฟ.ส.67/2 ) 101
ปวส.2การบัญชีการบัญชี066
663020101การบัญชี/1 (บช.ส.66/1 ) 022
663020102การบัญชี/2 (บช.ส.66/2 ) 044
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม314
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (กร.ส.66/1 ) 314
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14115
663010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.66/1 ) 14014
663010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.66/2 ) 011
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน61117
653090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.65/2 ) 202
663090101นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/1 (ทส.ส.66/1 ) 3811
663090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.66/2 ) 134
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง505
663010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส.66/1 ) 101
663010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส.66/2 ) 404
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7411
663010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.66/1 ) 7411
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.110856164
ปวช.27755132
ปวช.38339122
ปวส.1321345
ปวส.2352358
รวม335186521