ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี01515
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม51116
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7815
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง729
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์61465
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13720
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101424
ปวช.2การบัญชีการบัญชี12526
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม088
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ133548
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12012
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์44448
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์358
ปวช.3การบัญชีการบัญชี02525
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม099
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ92332
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง11011
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์39140
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์7512
ปวส.1การบัญชีการบัญชี077
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม033
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14014
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน41115
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง404
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9110
ปวส.2การบัญชีการบัญชี189
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม044
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ369
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์23023
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง14014
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม8513
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.110361164
ปวช.27377150
ปวช.36663129
ปวส.1312253
ปวส.2492372
รวม322246568