ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี01515

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม51318

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9817

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13215

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์71677

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13720

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111627

ปวช.2การบัญชีการบัญชี12526

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม099

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ143549

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13013

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์47451

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์459

ปวช.3การบัญชีการบัญชี02626

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม099

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ102232

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12012

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์42143

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์6612

ปวส.1การบัญชีการบัญชี077

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม033

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์16016

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน41115

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง606

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9110

ปวส.2การบัญชีการบัญชี189

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม066

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ369

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์23023

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15015

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9514


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.112267189

ปวช.27978157

ปวช.37064134

ปวส.1352257

ปวส.2512576

รวม357256613