บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี12223
662020101การบัญชี/1 (บช.66/1 ) 12223
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม257
662070101การโรงแรม/1 (กร.66/1 ) 257
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51116
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.66/1 ) 51116
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19524
662010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.66/1 ) 19524
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์50353
662010101ยานยนต์/1 (ชย.66/1 ) 20020
662010102ยานยนต์/2 (ชย.66/2 ) 15318
662010103ยานยนต์/3 (ชย.66/3 ) 15015
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์437
662010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.66/1 ) 437
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ459
662090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.66/1 ) 459
ปวช.2การบัญชีการบัญชี044
652020101การบัญชี/1 (บช.65/1 ) 044
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม235
652070101การโรงแรม/1 (กร.65/1 ) 235
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51722
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.65/1 ) 51722
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง14115
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.65/1 ) 14115
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์35641
652010101ยานยนต์/1 (ชย.65/1 ) 10111
652010102ยานยนต์/2 (ชย.65/2 ) 8210
652010103ยานยนต์/3 (ชย.65/3 ) 9211
652010104ยานยนต์/4 (ชย.65/4 ) 819
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์617
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.65/1 ) 617
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9211
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.65/1 ) 9211
ปวช.3การบัญชีการบัญชี21214
642020101การบัญชี/1 (บช.64/1 ) 21214
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม055
632070101การโรงแรม/1 (กร.63/1 ) 011
642070101การโรงแรม/1 (กร.64/1 ) 044
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ21214
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.64/1 ) 21214
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง909
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.64/1 ) 909
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์23124
60210101ยานยนต์/1 (ชย.60/1 ) 101
61210101ยานยนต์/1 (ชย.61/1 ) 202
632010102ยานยนต์/2 (ชย.63/2 ) 202
632010103ยานยนต์/3 (ชย.63/3 ) 101
642010101ยานยนต์/1 (ชย.64/1 ) 17118
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12719
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.63/1 ) 101
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.64/1 ) 11718
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8715
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.64/1 ) 8715
ปวส.1การบัญชีการบัญชี066
663020101การบัญชี/1 (บช.ส.66/1 ) 022
663020102การบัญชี/2 (บช.ส.66/2 ) 044
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม314
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (กร.ส.66/1 ) 314
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14115
663010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.66/1 ) 14014
663010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.66/2 ) 011
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน41216
663090101นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/1 (ทส.ส.66/1 ) 3912
663090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.66/2 ) 134
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง505
663010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส.66/1 ) 101
663010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส.66/2 ) 404
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7411
663010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.66/1 ) 7411
ปวส.2การบัญชีการบัญชี01010
653020101การบัญชี/1 (บช.ส.65/1 ) 066
653020102การบัญชี/2 (บช.ส.65/2 ) 044
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม022
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (กร.ส.65/1 ) 011
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (กร.ส.65/2 ) 011
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์13316
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.65/1 ) 13316
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน41923
643090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.64/2 ) 123
653090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.65/2 ) 31720
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง505
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส.65/1 ) 303
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส.65/2 ) 202
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม426
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.65/1 ) 123
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส.65/2 ) 303
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.18554139
ปวช.27134105
ปวช.35644100
ปวส.1332457
ปวส.2263662
รวม271192463