ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี01515

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม51318

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7815

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13215

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์71677

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13720

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101424

ปวช.2การบัญชีการบัญชี12526

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม088

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ133548

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13013

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์47451

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์459

ปวช.3การบัญชีการบัญชี02525

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม099

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ92332

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12012

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์41142

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์7613

ปวส.1การบัญชีการบัญชี077

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม033

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์16016

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน41115

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง606

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9110

ปวส.2การบัญชีการบัญชี189

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม044

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ369

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์23023

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15015

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9514


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.111965184

ปวช.27877155

ปวช.36964133

ปวส.1352257

ปวส.2512374

รวม352251603