ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี41620
642020101การบัญชี/1 (บช.64/1 ) 41620
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม044
642070101การโรงแรม/1 (กร.64/1 ) 044
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51722
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.64/1 ) 51722
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17219
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.64/1 ) 17219
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์59362
642010101ยานยนต์/1 (ชย.64/1 ) 21021
642010102ยานยนต์/2 (ชย.64/2 ) 18220
642010103ยานยนต์/3 (ชย.64/3 ) 20121
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20929
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.64/1 ) 20929
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101020
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.64/1 ) 101020
ปวช.2การบัญชีการบัญชี01616
632020101การบัญชี/1 (บช.63/1 ) 01616
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม51116
632070101การโรงแรม/1 (กร.63/1 ) 51116
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7815
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.63/1 ) 7815
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง729
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.63/1 ) 729
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์57360
632010101ยานยนต์/1 (ชย.63/1 ) 15116
632010102ยานยนต์/2 (ชย.63/2 ) 20121
632010103ยานยนต์/3 (ชย.63/3 ) 22123
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13720
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.63/1 ) 13720
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101424
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.63/1 ) 101424
ปวช.3การบัญชีการบัญชี13132
60220101การบัญชี/1 (บช.60/1 ) 011
61220101การบัญชี/1 (บช.61/1 ) 066
622020101การบัญชี/1 (บช.62/1 ) 12425
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม088
622070101การโรงแรม/1 (กร.62/1 ) 088
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ134053
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.60/1 ) 011
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.61/2 ) 044
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.62/1 ) 62228
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.62/2 ) 71320
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15015
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.61/1 ) 303
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.62/1 ) 12012
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์58462
60210101ยานยนต์/1 (ชย.60/1 ) 404
60210102ยานยนต์/2 (ชย.60/2 ) 101
61210101ยานยนต์/1 (ชย.61/1 ) 606
61210102ยานยนต์/2 (ชย.61/2 ) 303
622010101ยานยนต์/1 (ชย.62/1 ) 14115
622010102ยานยนต์/2 (ชย.62/2 ) 17017
622010103ยานยนต์/3 (ชย.62/3 ) 13316
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์5510
58210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.63/1 ) 101
61210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.61/1 ) 101
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.62/1 ) 358
ปวส.1การบัญชีการบัญชี055
643020101การบัญชี/1 (บช.ส.64/1 ) 055
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์18018
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.64/1 ) 14014
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.64/2 ) 404
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน369
643090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.64/2 ) 369
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม213
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.64/1 ) 213
ปวส.2การบัญชีการบัญชี077
633020101การบัญชี/1 (บช.ส.63/1 ) 077
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม044
62370102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (กร.ส.62/2 ) 011
633070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (กร.ส.63/1 ) 022
633070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (กร.ส.63/2 ) 011
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์15015
62310102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.62/2 ) 101
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.63/1 ) 13013
633010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.63/2 ) 101
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน4610
633090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.63/2 ) 4610
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง404
61310401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส.61/1 ) 101
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส.63/1 ) 303
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9110
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.63/1 ) 9110
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.111561176
ปวช.29961160
ปวช.39288180
ปวส.1231235
ปวส.2321850
รวม361240601