บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี178
652020101การบัญชี/1 (บช.65/1 ) 178
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม279
652070101การโรงแรม/1 (กร.65/1 ) 279
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61824
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.65/1 ) 61824
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง14115
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.65/1 ) 14115
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์71879
652010101ยานยนต์/1 (ชย.65/1 ) 18220
652010102ยานยนต์/2 (ชย.65/2 ) 18220
652010103ยานยนต์/3 (ชย.65/3 ) 18220
652010104ยานยนต์/4 (ชย.65/4 ) 17219
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์729
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.65/1 ) 729
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10414
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.65/1 ) 10414
ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม101
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส.65/2 ) 101
ปวช.2การบัญชีการบัญชี31215
642020101การบัญชี/1 (บช.64/1 ) 31215
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม044
642070101การโรงแรม/1 (กร.64/1 ) 044
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11314
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.64/1 ) 11314
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12012
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.64/1 ) 12012
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์20222
642010101ยานยนต์/1 (ชย.64/1 ) 11112
642010102ยานยนต์/2 (ชย.64/2 ) 9110
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13821
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.64/1 ) 448
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.64/2 ) 9413
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8917
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.64/1 ) 8917
ปวช.3การบัญชีการบัญชี01313
632020101การบัญชี/1 (บช.63/1 ) 01313
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม51015
632070101การโรงแรม/1 (กร.63/1 ) 51015
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7815
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.62/1 ) 011
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.63/1 ) 7714
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง729
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.63/1 ) 729
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์44246
60210101ยานยนต์/1 (ชย.60/1 ) 101
61210101ยานยนต์/1 (ชย.61/1 ) 202
622010101ยานยนต์/1 (ชย.62/1 ) 202
622010102ยานยนต์/2 (ชย.62/2 ) 202
622010103ยานยนต์/3 (ชย.62/3 ) 202
632010101ยานยนต์/1 (ชย.63/1 ) 10111
632010102ยานยนต์/2 (ชย.63/2 ) 11112
632010103ยานยนต์/3 (ชย.63/3 ) 14014
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12618
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.63/1 ) 12618
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ81422
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.63/1 ) 81422
ปวส.1การบัญชีการบัญชี01111
653020101การบัญชี/1 (บช.ส.65/1 ) 055
653020102การบัญชี/2 (บช.ส.65/2 ) 066
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม022
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (กร.ส.65/1 ) 011
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (กร.ส.65/2 ) 011
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14317
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.65/1 ) 14317
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน41822
653090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.65/2 ) 41822
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง606
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส.65/1 ) 303
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส.65/2 ) 303
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม325
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.65/1 ) 123
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส.65/2 ) 202
ปวส.2การบัญชีการบัญชี044
643020101การบัญชี/1 (บช.ส.64/1 ) 044
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์12012
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.ส.64/1 ) 11011
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.ส.64/2 ) 101
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน21012
633090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.63/2 ) 077
643090102นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/2 (ทส.ส.64/2 ) 235
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม213
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.63/1 ) 101
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส.64/1 ) 112
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.111247159
ปวช.25748105
ปวช.38355138
ปวส.1273663
ปวส.2161531
รวม295201496