ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
16

• หญิง
27

รวม
44


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
1

• งานการเงิน
1

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสุนทร เรืองวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการนางปาหนัน กองคำ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนุชา สุขากรณ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าแผนกนางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสำราญ วงษ์ชมภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกลนายจิระเดช สวัสดิภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ รัตนวิจารณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจรูญ สารจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวปฏิมากร สร้างบุญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวเนตรนภา มาสุขะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางวันทนี ผลมูล
หัวหน้าแผนก หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานนางสาวนฤมล อรชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาววริสา ภาคการ
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางดวงธิดา สุพรรณกิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายศรศักดิ์ พวงมาลัย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกัญญาณี สำนักวิชา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายจักรกฤษณ์ ชาวบน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวนิภาพร รจนา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐาปณี ชูสนิท
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางเวฬุรีย์ เพชรเสถียร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายไกรสร ทิมสูงเนิน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลนายภาณุวัฒน์ สุขทนารักษ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลนายปิยะ คำสีบุตร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายบัญชา กองคำ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
ครูพิเศษสอนกิตติภพ สุขสวัสดิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมณีวรรณ ตาดำ
ครูพิเศษสอน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เจ้าหน้าที่นางสาวอรยา นวนภูมิวัน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสุพรรษา ชาวหนอง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวนวรัตน์ เมตตา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอาภรณ์ เก้าสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวจุฑามาศ ละอองแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุขระวี แสงอุทัย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพรรณทิพา ค้ำชู
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวนทีกานต์ วรรณศิริ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาววันเพ็ญ ปกติ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอภิญญา สกนธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวรุ่งนภา ศรึเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวทรายทอง พวงไทย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลูกจ้างชั่วคราวนายคำรณ น้อยถนอม
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอำนาจ ชาวปลายนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสุเพียบ มาละเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
ผู้ดูแลระบบว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก