ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
21

• หญิง
27

รวม
49


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสุนทร เรืองวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการนางแอนนา ผลไสว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการนางปาหนัน กองคำ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ รัตนวิจารณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาววริสา ภาคการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายอนุชา สุขากรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครูนางวันทนี ผลมูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนก หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจันทร์นภา นาคศิริ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูผู้ช่วยนายกังวาล ชะเนติยัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วยนายธนิต ป้องคำกวย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายศักรินทร์ วงศ์ภูธร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
ครูผู้ช่วยนายวิชญ์วริน เนตรรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางสาวเนตรนภา มาสุขะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวปฏิมากร สร้างบุญ
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวฐาปณี ชูสนิท
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางดวงธิดา สุพรรณกิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายสำราญ วงษ์ชมภู
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกลนายจรูญ สารจันทร์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวนิภาพร รจนา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจุฑามาศ ละอองแก้ว
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางเวฬุรีย์ เพชรเสถียร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายบัญชา กองคำ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกลนางสาวนฤมล อรชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายจักรกฤษณ์ ชาวบน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายปิยะ คำสีบุตร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายไพศาล แซ่อึ้ง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยนายวัฒนา นาคยอง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
ครูผู้ช่วยนายณัฏฐกิตติ์ ทำพล
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยนางสาวกีรติธีมา ปวงคำ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวกชพร พิณพงษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายวีระยุทธ พันทะมา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
ครูผู้ช่วยนายอดิศักดิ์ นิลบารันตร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มณีวรรณ ตาดำ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้าราชการครูนางสาวนุจรี ภูมิพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวอาภรณ์ เก้าสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายกฤศวัสส์ สรรพคุณตรีสิน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุพรรษา ชาวหนอง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวยุพิน บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววันเพ็ญ ปกติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอภิญญา สกนธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวนวรัตน์ เมตตา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางจินตนา อยู่เกิด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนิสา ศรีคงรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายทรงพล บางชวด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างชั่วคราวนายคำรณ น้อยถนอม
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสุเพียบ มาละเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นายอำนาจ ชาวปลายนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)