ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
22

• หญิง
27

รวม
50


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสุนทร เรืองวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการนายธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการนางปาหนัน กองคำ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนายอนุชา สุขากรณ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
หัวหน้าแผนกว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ รัตนวิจารณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีวิทยฐานะนางสาววริสา ภาคการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีวิทยฐานะนางวันทนี ผลมูล
หัวหน้าแผนก หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจันทร์นภา นาคศิริ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะนายกังวาล ชะเนติยัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะนายธนิต ป้องคำกวย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะนายศักรินทร์ วงศ์ภูธร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
หัวหน้างานนางสาวเนตรนภา มาสุขะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวปฏิมากร สร้างบุญ
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวฐาปณี ชูสนิท
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางดวงธิดา สุพรรณกิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายสำราญ วงษ์ชมภู
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกลนายจรูญ สารจันทร์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวนิภาพร รจนา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจิระเดช สวัสดิภักดิ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางเวฬุรีย์ เพชรเสถียร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายบัญชา กองคำ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกลนางสาวนฤมล อรชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวกัญญาณี สำนักวิชา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชีนายจักรกฤษณ์ ชาวบน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายปิยะ คำสีบุตร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศรศักดิ์ พวงมาลัย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไกรสร ทิมสูงเนิน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกลนายไพศาล แซ่อึ้ง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะนายวัฒนา นาคยอง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะกิตติภพ สุขสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมณีวรรณ ตาดำ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูพิเศษสอน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้าราชการครูนายวิชญ์วริน เนตรรักษ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
เจ้าหน้าที่นางสาวอาภรณ์ เก้าสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวจุฑามาศ ละอองแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุพรรษา ชาวหนอง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวยุพิน บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววันเพ็ญ ปกติ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอภิญญา สกนธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสุขระวี แสงอุทัย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนวรัตน์ เมตตา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสุจรรยา ลำดวล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางจินตนา อยู่เกิด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวนิสา ศรีคงรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ลูกจ้างชั่วคราวนายคำรณ น้อยถนอม
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสุเพียบ มาละเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นายอำนาจ ชาวปลายนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ผู้ดูแลระบบว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีวิทยฐานะ